10.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Волинь-Авто" на 13.04.2017 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Волинь-Авто" на 13.04.2017 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО», ідентифікаційний код – 03120584 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.02.2017 року, призначених на 13.04.2017 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. № 10, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.       Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Лебедюк Микита Савич;

Член лічильної комісії Кец Галина Євстахіївна; Член лічильної комісії Смалюх Ольга Ярославівна.

 

2.          Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.       Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;

2.2.       Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Корольчука Юрія Степановича.

 

3.          Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1.       Затвердити наступний регламент роботи Зборів: 

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

4.          Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1.       Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

 

5.          Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.       Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

 

6.          Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

6.1.       Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

6.2.       Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

7.          Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1.       Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

-        Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

-        Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

 

8.          Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

8.1.       Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 418 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

8.2.       У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

9.          Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

9.1.       Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-     дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-     дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

-     дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень 00 копійок);

-     дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

-     дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-     кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-     договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-     договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

9.2.       Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

 

10.        Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

10.1.     Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.2.     Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

11.        Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

11.1.     Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

12.        Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Проект рішення:

12.1.     Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

12.2.     Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

13.        Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

13.1.     Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Підмурняка О.В., Прилуцької В.І.

 

14.        Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1.     Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів акціонерів.)

 

15.        Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

15.1.     Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

15.2.     Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

31 253

28 716

Основні засоби 

15 209

16 203

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

3 778

3 050

Сумарна дебіторська заборгованість 

4 719

2 415

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 450

1 291

Нерозподілений прибуток 

17 435

17 853

Власний капітал 

26 750

27 168

Статутний капітал 

9 022

9 022

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

4 257

1 548

Чистий прибуток (збиток) 

(418)

577

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 202 900

1 202 900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

113

117

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; закінчення реєстрації - о 14:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 07.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. №1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. № 10. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Корольчук Юрій Степанович. Контактна особа – Смалюх Ольга Ярославівна. Довідки за телефоном: (0332) 28 18 00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://volyn-avto.ukravto.ua/. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                                                       Корольчук Юрій Степанович