23.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 23.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 23.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120584

3. Місцезнаходження

43020 м.Луцьк Рівненська, 145

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 28-18-00 28-18-10

5. Електронна поштова адреса

office@volyn-avto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http//volyn-avto.ukravto.ua/ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 21.12.2016;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Позачергові Загальні Збори Публічного Акціонерного Товариства "ВОЛИНЬ-АВТО" (протокол б/н від 21.12.2016 р.);

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 23.12.2016;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне Акціонерне товариство "ВОЛИНЬ-АВТО";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне Акціонерне товариство "ВОЛИНЬ-АВТО".

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Корольчук Ю.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

23.12.2016

(дата)